Formandens beretning for 2018

Vort æresmedlem, Jørgen Martin Juhl afgik ved døden den 27. maj 2018 efter længere tids svækkelse i en alder af 88 år.
Jørgen Martin kender vi som den person, der gennem mange år har sat sit præg på Vilstrup Sogns jagtforening. Hans interesse for jagten, hans skydefærdighed på flugtskydningsbanen og hans evne som kasserer for foreningen er der mange af vore medlemmer, der har nydt godt af.
Jørgen Martin blev valgt til bestyrelsen for jagtforeningen ved generalforsamling i 1972, genvalgt i 1975, men forlod bestyrelsesarbejdet i 1978 efter lidt turbolens på generalforsamlingen. På det tidspunkt var Jørgen Martin kasserer, og for ikke at sætte bestyrelsen i problemer, acceptererede han at fortsætte med dette, men uden for bestyrelsen. Han fortsatte med frem til år 2000, hvor han mente, at hans søn havde lært nok til at overtage posten. Som æresmedlem af foreningen fulgte Jørgen Martin interesseret med i foreningens virke og han deltog også gerne ved vore jagtselskaber, så længe kræfter kunne holde til det. Lad os rejse os og mindes vort æresmedlem Jørgen Martin Juhl. Æret være hans minde.
I øjeblikket har foreningen 57 – 58 medlemmer. Et lille fald, idet Nikolaj Schmidt, Hans Christian Lassen sen. , Lene Lassen, Hans Christian Lassen jun. og Peter Lassen har meldt sig ud af foreningen som følge af resultatet af afstemningen på generalforsamlingen sidste år.
Bestyrelsen har jo pligt til at rette sig efter en sådan afstemning, men forsøgte alligevel at holde møde med de to forslagsstillere, om muligheden for at finde en løsning, der kunne administreres af alle parter. Trods disse møder og mail korrespondance mellem parterne, modtog foreningen en udmeldelse af foreningen fra ovennævnte, samtidig med at der blev meddelt, at skovarealerne ikke længere var til rådighed for foreningen. En meddelelse, som vi med beklagelse nødtvungen var til at tage til efterretning. Det er træls at så mange års medlemskab fra nogle af de berørte, skal slutte på den måde. Vi må nu se fremad og håbe at tiden vil læge nogle af de sår, der er opstået.
Bestyrelsen er glad for, at der er kommet en endelig aftale i stand med den nye ejer af Knudtzen`s skov, som blev købt af Lars Wolff, ligesom vi i positivt kan meddele, at Mathias Kragh nu er optaget som medlem på skovstykket,er administreres af Peter Kragh.
Det er vigtigt, at vi alle hele tiden holder øje med, hvad der sker omkring os med hensyn til de skovparceller, som ligger i vort område. Det er selvfølgelig en opgave, som bestyrelsen først og fremmest må tage på sig, men det er vigtigt, at alle vore medlemmer er med til at gøre et godt indtryk på såvel gamle som nye skovejere.
Bukkejagten i 2018 resulterede i 5 bukke, skudt af Erik Hyldelund, Hans Christian Lassen jun., Erik Lønne Godtfredsen, Rasmus Haugaard og Ove Breith. Alle fine bukke, som man godt kan være bekendt at hænge op på vægen. 5 bukke er jo ikke for mange, når der er frigivet 8 stk., det kunne måske være godt nok, om der blev skudt nogle af de små og mindre pæne bukke, men det er jo en diskussion vi har haft før. Er der nogen forslag om hvad der skal til for at vi er villig til at skyde en mindre buk.
Til den første efterårsjagt var der knap mødt så mange op, som i 2018. Måske skyldtes det melding om, at man ikke længere ville blive kørt rundt på posterne, idet der ikke var nogen i bestyrelsen, der længere ville tage ansvar for denne form for ulovlig transport. Ingen af os havde lyst til en stor bøde og evt. mistet kørekort. På trods af denne lille ændring gik alle frisk til sagen og som sædvanligt bød Kurt på et stykke med laks, som supplement til Bjarnes valnøddesnaps, serveret af på yndig måde af Conny og Lone, mellem 2. og 3. såt.
På vej til pølser og brød på Højvang, skete der desværre et uheld, idet Erik Hyldelund, som en af flere, gerne ville med på vildtvognen det sidste stykke til Højvang. Erik fik overbalance og faldt af på en så uheldig måde, at der måtte tilkaldes ambulance, så Erik kunne komme på sygehus og blive ordentligt tilset. Heldigvis slap Erik uden langvarig mén og er igen klar til at deltage i jagterne. Resten af dagen forløb uden yderligere uheld, og vi var færdig til at afholde vildtparade foran hovedbygningen på Vilstrupgaard. Igen i år flot arrangeret med gran og fakler af Lene Lassen og flere.
Dagens udbytte var ikke særligt imponerende, i alt blev der nedlagt 5 stk. råvildt, 3 harer, 1 ræv og 1 sneppe. Måske skyldes det at skytterne bliver pålagt at købe det vildt de skyder, såfremt det ikke kan sælges på auktion til en fornuftig pris. Bestyrelsen spørger, om der evt. er en anden løsning på dette problem.
Aftenfesten på Vilstrupgaard forløb som sædvanlig godt. God mad og drikke, glade gæster men Jørg syntes at de virkede lidt trætte, da d ikke holdt så længe ud som de plejer.
Tak til Anne Lene og Jørg for at de stadig vil lægge lokale – et flot et af slagsen – til dette arrangement.
Kelstrupjagten havde nogenlunde samme antal deltagere som sædvanligt. Der blev på denne jagt foretaget nogle ændringer på rund af omtalte udmeldinger, men alligevel en god jagt, hvor udbyttet blev 1 stk. råvildt og 2 harer.
Rævejagten mellem jul og nytår, populært kaldet julejagten, var igen godt besøgt. En virkelig god dag og en hyggelig afslutning – igen i jagtstuen ved Anne Lene og Jørg.
3 snepper på paraden Noget anderledes er det så desværre med rævejagten i januar. 8 jægere mødte op, og som vi drøftede på generalforsamlingen sidste år, ville vi igen gøre et forsøg på at få en jagt ud af det, men med det antal, må vi nok erkende at det var sidste gang for denne jagt. Ingen interesse, ingen jagt.
Aktiviteterne på flugtskydningsbanen vil live omtalt af flugtskydningsudvalget umiddelbar t herefter.
Tak til medlemmerne og tak til bestyrelsen for godt samarbejde i et noget turbulent år.
I medgang er det let at holde sammen – i krise er det derimod tvingende nødvendigt.
Hermed vil jeg slutte min beretning og overlade den til generalforsamlingen til debat.
Erling Haugaard.

Der er lukket for kommentarer.