Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling afholdes
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 1800.
På Vilstrup Forsamlingshus.

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamlingen efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste generalforsamling, herunder beretning fra flugtskydningsudvalget.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. ( Skriftlig forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg til bestyrelsen for en 3 årig periode:
a. Jørg Lassen
b. Jens Peter Nissen
7. Valg af suppleant. (pt. Chr. Scherrebeck)
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt. Herunder fastsættelse af dato for årets jagter, næste ordinære generalforsamling og indskydning af riffel, påvisning af skovskel.

På bestyrelsens vegne
Erling Haugaard

PS: Efter ønske på sidste års generalforsamling serveres der igen i år- for en mindre egenbetaling – et måltid mad efter generalforsamlingen.

Der er lukket for kommentarer.