Jagtetiske regler

De jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt “uskrevne love”, som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede “loves” nødvendighed både for vildtet og jægerne.

I forbindelse med Folketingets udarbejdelse af den gældende jagtlov indgik de etiske regler (udarbejdet af Vildtforvaltningsrådet) som et bilag til lovforslaget. Her bringes de vigtigste af disse regler.

Den jagtetiske grundlov

 • Al jagt skal have et formål. Jagt skal være andet og mere end blot det at nedlægge vildt. Nedlagt vildt skal opsamles og anvendes.
 • Vildt, der nedlægges i bestandsregulerende, sygdomsbekæmpenende eller skadebegrænsende øjemed, skal samles op og helst anvendes. Er det ikke muligt, skal det nedgraves eller destrueres.
 • Al jagtudøvelse skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sikkerheds- og dyreværnsmæssig forsvarlig måde, så vildet dræbes hurtigt og effektivt og således, at anskydninger i videst muligt udstrækning undgås.
 • En egnet og veldresseret hund skal være til rådighed, så nedlagt og anskudt vildt kan findes.
 • Ved al jagtudøvelse skal der vises vidtgående hensyn til andre og andres ejendom og sikkerhed.
 • Al jagt skal udøves på et biologisk forsvarligt grundlag, der sikrer, at jagtudbyttet kun udgør en del af det naturlige bestandsoverskud. Tvivl skal komme vildtet til gode.
 • Den største dyd under jagt er at kunne undlade at skyde. Afgiv hellere et skud for lidt end et skud, som du senere fortryder.

 

Den enkelte jæger

 • Du skal kende dit vildt og altid vide, hvad du skyder på.
 • Al vildt skal behandles med omhu og respekt.
 • Du skal vide, hvordan anskudt vildt aflives hurtigt og humant.
 • Din jagthund skal altid være under kontrol og lydig.

 

Skudhold

 • Jagt må aldrig blive til en konkurrence om, hvem der kan skyde mest.
 • Den bedste jæger er ikke nødvendigvis den, der kan skyde mest.
 • Står patronforbruget ikke i passende forhold til leverede stykker vildt, reducer da din skudafstand og/eller træn på lerduer.

Maksimal skudafstand må ikke overstige:

Råvildt 20 meter
Ræve, gæs 25 meter
Harer 30 meter
Øvrige arter 30 meter

Når du skyder til vildt med riffel, må du:

 • Ikke forsøge skud i ugunstige vinkler, hvor muligheden for at ramme vitale dele af vildtet er ringe og anskydningsrisikoen stor.
 • Ikke skyde gennem gennem vegetation, som kan ændre kuglens retning.

Når du skyder til vildt med hagl, må du:

 • Ikke prøve at skyde mere end et stykke vildt pr. skud og skyd aldrig ind i en flok.
 • Ikke skifte til et andet mål, hvis vildtet ikke falder i første skud.
 • Så vidt muligt kun skyde til vildt i bevægelse.
 • Reducere den maksimale skudafstand ved bagskud med cirka 10%. Skyd dog aldrig råvildt i bagskud.

 

Lad være med at:

 • Jage vildtet, når det er trængt på grund af ekstreme vejrforhold.
 • Jage vildtet, når det er forhindret naturlig flugt på grund af hegn eller lignende.
 • Jage, når det er til berettiget ulempe for dine medborgere.
 • Skyde mere vildt, end at du kan gøre rede for hvor, hvert enkelt skud er faldet, og hvordan, det er ramt.
 • Efterlade afskudte patronhylstre i naturen.
 • Skyde efter hatte, dåser, flasker, skilte og andet.

 

Ansvaret for et jagtrevir

 • Du har stor indflydelse på, at såvel jagtbart som ikke jagtbart vildt på dit revir har gode livsbetingelser.
 • Alle, der deltager i selskabsjagt på dit revir, skal ved en parole gøres bekendt med relevante jagt- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, herunder de hensyn, der skal tages til andre brugere af naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v.
 • Afpas jagthyppighed og afskydning til dit terræns bæreevne.
 • Standvildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer (klap- eller drivjagt) mere end 3-4 gange pr. sæson. Der skal være mindst 3 uger imellem hver jagt.

 

Udsætning af vildt

 • Udsat vildt må hverken af udseende eller i adfærd adskille sig væsentligt fra naturligt vildt.
 • Udsæt aldrig så meget vildt, at det forrykker eller ødelægger dit revirs økologiske balance.

 

Udsætning af vildtfugle bør foregå så tidligt som muligt:

 • Gråænder udsættes i maj/juni, 4-5 uger gamle.
 • Fasaner udsættes i juli og først i august, 8-10 uger gamle.
 • Agerhøns udsættes i august, 10-14 uger gamle

 

Strand- og Havjagt

 • Jagten på fiskeriterritoriet finder altid sted på naturens betingelser, og mange af de fuglearter, der jages er trækfugle, som vi sammen med flere lande har et fælles ansvar for. Derfor stiller strand- og havjagt ganske særlige krav til udøverens ansvarsbevidsthed og selvdiciplin.
 • Det er vigtigt, at fuglene sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområderne. Når du driver jagt på fiskeriterritoriet, bør du derfor begrænse den uro, du er skyld i mest muligt.